Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Bezva lyžařský den

Odkaz na You­Tu­be video

Od začát­ku dneš­ní­ho výle­tu je jasné, že louč­kařšký guide Máňa je ve svém živlu. Pípá­ky, lopa­ty a podob­né haram­pá­dí zůstá­va­jí doma a s při­bli­žu­jí­cím se cílem naše­ho dneš­ní­ho tele­vý­pa­du do pahor­ka­ti­ny nad Steye­rem, kou­zel­ným kopeč­kem Brie­fberg (837 m.n.m.), je cítit jeho míst­ní zna­lost. Žádné váhá­ní a hle­dá­ní, ale jistý dojezd na pidi­par­k­platz hned vedle sil­nič­ky v údolí Kleinra­mingtal. Krát­ký kon­takt s míst­ním oby­va­tel­stvem a tep­lo­ta ‑17 °C nás pří­jem­ně pohá­ní k hře­ji­vé­mu výstu­pu. Už během něj je jasné, že dnes zaži­je­me den pra­ša­no­vých super­sjez­dí­ků. V plánu jsou opa­ko­va­né výpa­dy z vrcho­lu do všech svě­to­vých stran s pře­vý­še­ním mezi 200 a 300 metry.

Nad údolím říčky Kleinraming
Nad údo­lím říčky Kleinraming

A je to tady Süda­b­fa­hrt! Lajna proti stou­pa­jí­cí­mu slun­ci s kuli­sou alp­ských vrcho­lů dosud nepo­cho­pi­tel­ně nedo­tče­ným jis­kři­vým pra­chem. Juchá­me jak malí kluci, vše co jsme si od dneška sli­bo­va­li se vrcho­va­tě plní.

Südabfahrt vršek
Süda­b­fa­hrt vršek
Südabfahrt spodek
Süda­b­fa­hrt spodek

A zpět k vrcho­lo­vé kap­lič­ce. Napo­dru­hé se vydá­vá­me zprvu pozvol­ným seve­ro­vý­cho­ním hře­be­nem k výhlíd­ko­vé­mu bodu s kří­žem a pak už hurá do sever­ní­ho svahu – Nor­da­b­fa­hrt I.

Okolí vybízí k loučkařskému putování
Okolí vybí­zí k louč­kař­ské­mu putování

Jestli­že na jih bylo sněhu dost, tady je ho o dal­ších 15 – 20cm navíc. I přes­to je třeba mít se na pozo­ru, přece jen napa­da­lo bez zákla­du a pro­šláp­nout při pře­jíž­dě­ní mezí na holou zem není až tak pře­kva­pu­jí­cí. Výstup sever­ním úbo­čím nad used­los­tí Hin­ter­lei­ten a vzhů­ru do Nor­da­b­fa­hrt II – sjezd sva­hem do kte­ré­ho v tuto roční dobu slun­ko neza­ví­tá. Kuli­sou je nám krom maleb­né sce­né­rie Kleinra­mingta­lu i pohled do hvoz­dů čes­kora­kous­ké­ho pohra­ni­čí na horizontu.

Nordabfahrt II střed
Nor­da­b­fa­hrt II střed

Pohled za sebe na právě nakres­le­nou stopu sjez­du nás svou lad­nos­tí dnes opa­ko­va­ně vybí­zí k sebe­u­spo­ko­ji­vé­mu „Ty vole my se to snad voprav­du nau­čí­me.“ Pokra­ču­je­me do pro­tisva­hu a pod dojmy zážit­ků kuje­me plány budou­cí louč­kař­ské Haute Route. Sku­teč­ně k tomu kra­ji­na vybí­zí. V pod­sta­tě by sta­či­lo zvo­lit hrubý směr a pak se nechat uná­šet impro­vi­za­cí sjez­dů a výstu­pů a k veče­ru někde zaťu­kat na vrata s prosbou o nocleh. Pros­tě tako­vá louč­kař­ská pouť. Teme­no beze­jmen­né­ho návr­ší s indus­ti­ál­ně maleb­ným tafem na beto­no­vém slou­pu je star­tem pro Tra­fo­a­b­fa­hrt I stále sever­ním smě­rem. Obra­zo­vě neza­chy­ce­ná lajna mír­ným sva­hem je snad nej­hez­čí z celé­ho dne. Lyže si bez­sta­rost­ně klou­žou v pra­ša­no­vých zápla­vách – louč­ka­řo­va nir­vá­na – Honza s Ond­rou by uču­rá­va­li bla­hem (kama­rá­di, sorry!).

Jeden z mnoha dojezdů až k lesu
Jeden z mnoha dojez­dů až k lesu

Zpět na návr­ší a Tra­fo­a­b­fa­hrt II již­ním smě­rem. Už je cítit, že se slu­níč­ko činí tak hybaj již pro­šla­pa­nou výstu­po­v­kou na „mateř­ský“ Brie­fberg. Posled­ní pohled z vrcho­lu a je tu Westa­b­fa­hrt až k autu. Sice nejsme tak znalí a jistí v trase sjez­du mezi a přes ohrad­ní­ky, jako míst­ňá­ci na jejichž stopu v půli cesty nará­ží­me, ale roz­hod­ně ta naše není nikterak zahanbující.

Výstup na návrší pod Glasnerhütte
Výstup na návr­ší pod Glasnerhütte

Čas už pokro­čil a neby­lo by od věci podě­ko­vat za super den a jechat domů k rodi­nám, ale ladná křiv­ka sjez­do­vých oblou­ků vykres­le­ná na pro­ti­lehlém návr­ší pod Glasnerhüt­te, která pou­ta­la naše pohle­dy z vrcho­lu Brie­fber­gu, nás nene­chá odjet. Rych­lý výstup je odmě­něn nejen pozná­ním, že šlo o stopu snow­bo­ar­dis­ty, ale i nád­her­ným Bonusa­b­fa­hr­tem. I kdyby měl den pade­sát hodin, dneš­ní tisí­cov­ka nastou­pa­ných a sje­tých metrů je cítit, nový haxny nám holt k sedmačty­ři­cá­ti­nám nikdo nena­dě­lí. Tagže díkes a snad to letos neby­lo naposled.

Výraz spokojeného loučkaře
Výraz spo­ko­je­né­ho loučkaře

P.S. Že z tak bez­sta­rost­ně a nená­sil­ně nato­če­né­ho mate­ri­á­lu s vyu­ži­tím vypůj­če­né­ho GoPročka Máňa vytvo­ří tak půso­bi­vých 13minut ze kte­rých to vše­cho „leze“ bez zby­teč­ných komen­tá­řů sem fakt nečekal.

Skol!
Vláďa

Komentáře: 8

 1. Ondra Ondra 2. Úno 2016

  Musím říct, že vám dost závi­dím. Krás­ný pojež­dě­ní. Já jsem letos byl jen jed­nou, ale zato se mi poved­lo udě­lat do lyže díru veli­kos­ti mexic­ké­ho dola­ru. 13. února pořá­dá­me na Klí­nech tele­se­tká­ní Volná pata, tak tro­chu dou­fám že ten zby­tek sněhu vydrží.

 2. Chosé Chosé 29. Led 2016

  Čus Roma­ne bom­bo­vý bezva pra­šan muse­lo to bejt super dík za video.

 3. Martin Martin 26. Led 2016

  Ty voe Many, ze zacat­ku videa me stval ten chla­pek v obra­ze v pra­vem rohu na hore, ze ma lepsi vousy nez ja :-) Ale ted vazne, stalo to za shled­nu­ti. Sli­bil jsem ti uz loni, ze vyra­zim s tebou, ale letos uz vazne musim. Musis mi to celej letni rok pri­po­mi­nat, abych neza­po­mnel, pro­to­ze je to uza­s­ny a chci to taky! Jen budes muset mit se mnou trpe­li­vost, nez se to nau­cim a udej­cham, vim ze jsi ner­vak ;-) ale urci­te mi to nebu­des chtit spro­ti­vit :-) Fakt je to skve­le… Diky za video, sice to nesta­lo za ztra­tu pat­nact minut zivo­ta, ale zase lito­vat nebu­du :-) Ne, ted vazne, jed­ním slo­vem super. Tak mysli na me, jest­li zvlad­nes pre­zit laika na lyzich, tak bych se pris­ti zimu rad zucastnil.

  • Roman Roman 2. Úno 2016

   Zdar Brudře, já a ner­vák? Tos mě neznal před pěti lety ;-)
   Děku­ji za pochva­lu videa, bez ohle­du na kva­li­tu vstup­ní­ho mate­ri­á­lu mys­lím že pěkně vysti­hu­je atmo­sfé­ru poho­do­vé celo­den­ní lyžo­vač­ky v čer­stvém prachu!
   Rádi Tě mezi sebe vez­me­me, ako­rát nevím, proč čekat rok, když sezó­na ještě neza­ča­la :-) Jen řekni, koli­kát­ku máš nohu, lyžař­ským kom­ple­tem Tě vyba­vím a zaje­de­me třeba na Lipno na večer­ní lyžo­vá­ní, kde je mírný svah a dá se tam vcel­ku dobře učit. A pak až budou před­jar­ní pod­mín­ky v Alpách, vyra­zíš s námi na něja­ký plyt­ký kope­ček nebo na Šuma­vu na Plechý. Fakt bych to s lyžo­vá­ním neod­klá­dal, škoda kaž­dé­ho roku živo­ta bez něj, už nejsi nejmladší!
   Skol!
   Many

  • Roman Roman 2. Úno 2016

   Při­dáš se k nám lyžní­kům? Rádi nabe­re­me nové členy :-)

 4. Míra Norek Míra Norek 25. Led 2016

  Na video jsem se podí­val, i man­žel­ka chtě­la vidět… pěkné, velmi pěkné. Jen Renka se divi­la, jak to divně lyžu­je­te, jak při tom zatá­če­ní divně pro­la­mu­je­te tu nohu… 

 5. JaPonec JaPonec 25. Led 2016

  Slu­níč­ko, panen­ské strá­ně, pra­šá­nek – Tývo­le, lyžař­ský orgasmus :-)
  Hele a cho­di­li jste někdy vůbec do kopce?
  Díky za ranní „nasrá­ní” ;-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *