Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Březnový Trattberg v únoru

Podle názvu by se dalo sou­dit, že dneš­ní report bude para­le­lou k loň­ské­mu člán­ku a úva­hou o tom, zda jaro při­chá­zí kaž­dým rokem o měsíc dříve. Lze to tak chá­pat, ale rád bych mezi obra­zo­vý dopro­vod vřa­dil ještě jiný aspekt. Pří­běh o tom, kterak sou­dru­zi z Gar­mon­tu udě­la­li při výro­bě bot řady Excur­si­on chybu. Dopře­du podo­tý­kám, že čtení to bude odbor­né, pro neza­svě­ce­né­ho tele­mar­kis­tu či XCD lyža­ře nezá­živ­né, tak sorry.

Letoš­ní zima si s námi znovu pohrá­vá. Obec­ně napadlo málo sněhu a když padal, tak zuři­la bouře, která způ­so­bi­la velmi nesou­ro­dou sně­ho­vou pokrýv­ku. Neby­lo výji­meč­né při pra­ša­no­vých túrách z niče­ho nic vyjet ze závě­je do vyfou­ka­ných míst a lyže­mi vzít kdeja­ký šutr. Srdce mi krvá­ce­lo s při­bý­va­jí­cí­mi záse­ky do skluz­ni­ce nových a dra­hých lyží Vec­tor BC. Pohrá­val jsem si s myš­len­kou poří­dit si něja­kou širší kameňač­ku z výpro­de­je, se kte­rou by se dalo jez­dit v pra­ša­nu v pří­pa­dě, když si nebu­du jistý co od teré­nu můžu čekat.

Meditující náhradní manželka u Enzianhütte
Medi­tu­jí­cí náhrad­ní man­žel­ka u Enzianhütte

Poří­dil jsem tedy za parád­ní cenu starý model Dynastar Alti 79 a namon­to­val na ně doma zahá­le­jí­cí vázá­ní Swit­chback. Alti jsem poří­dil o něco krat­ší pro živěj­ší jízdu. Do vznik­lé­ho setu jsem nastou­pil v botách Gar­mont Excur­si­on, se kte­rý­mi jsem jez­dil v 3pin vázku na Epo­chách či Vec­to­rech cel­kem bez potí­ží. Dneska bylo ale všech­no jinak! Nová kom­bi­na­ce se cho­va­la abso­lut­ně nevy­zpy­ta­tel­ně. Pod­mín­ky byly malin­ko nároč­něj­ší: naho­ře roz­jež­dě­ný hru­bozrn­ný sníh na oslu­ně­ném svahu a ujež­dě­ná lesní cesta na dojez­du. Při­pa­da­lo mi, že trvá věč­nost, než lyže začne rea­go­vat na zatě­žo­vá­ní. V roz­břed­lém těž­kém sněhu jsem potře­bo­val dělat krat­ší a rych­lej­ší oblou­ky, ale nešlo to. Měl jsem pocit, jako bych lyžo­val v o dvě čísla vět­ších botách. Nedal jsem ani jeden oblouk. Přeci jsem to neza­po­mněl!? U chaty jsem vzte­ky hodil lyže do závěje.

Tudy o víkendu jezdí celý Salzburg
Tudy o víken­du jezdí celý Salzburg

Když jsem vychla­dl, začal jsem zkou­mat usa­ze­ní boty ve vázá­ní. Vázko mám ve verzi short pro boty od veli­kos­ti MP23. Excur­si­o­ny jsou veli­kos­ti MP24,5. Při zapnu­tí boty do vázá­ní by měly jít podle výrob­ce pru­ži­ny seří­dit tak, aby měly před­pě­tí v roz­me­zí 4 – 6 mm (rozu­mě­no posu­nu­tí vnitř­ku car­dridge opro­ti vněj­ší­mu pouz­d­ru). To ale neby­lo s mojí botou možné. Při imi­to­vá­ní jízdy na suchu se přítlak pru­žin začal pro­je­vo­vat tepr­ve až hodně pozdě v hlu­bo­kém pokle­ku, jaký v pod­sta­tě ani nejez­dím. Druhá věc byla stra­no­vá vůle zobá­ku boty (její pla­ca­té části, které se říká duc­kbill) ve výklop­né části vázá­ní. Bota po zapnu­tí do vázá­ní stra­no­vě „vakla­la”. Začí­na­lo mi sví­tat. Vláďo, vlez do toho ve svých botách!

Na západ není očekávaný Pulver nýbrž jen Bruchharsch
Na západ není oče­ká­va­ný Pul­ver nýbrž jen Bruchharsch

Scar­pa T4 sedí ve vázá­ní úplně jinak!! Duc­kbill se pěkně zapře o kovo­vé stra­ny před­ní části vázá­ní a to tak, že mezi špič­kou boty (tam kde jsou prsty) a horní krycí destič­kou vázá­ní je zhru­ba 5 mm meze­ra. Opro­ti tomu špič­ka Excur­si­o­nů se zara­zí až o krycí destič­ku. Navíc má jejich špič­ka zhru­ba 5 mm vybrá­ní, takže bota zaje­de ještě víc dopře­du, proto nejdou pat­ro­ny seří­dit, bota se vůči vázá­ní tváří už menší než MP23. What a piece of shit?? Proč má Scar­pa jiný duc­kbill než Gar­mont, ačko­liv jsou obě boty Nor­dic Norm 75 mm? To ví asi jen sou­dru­zi z Garmontu…

Lawinendienst aus Tschechei při práci
Lawi­nen­di­enst aus Tsche­chei při práci

Zby­tek túry jsem pře­tr­pěl a celou cestu domů jsem pře­mýš­lel, proč jsem na to při­šel až teď. Ono v 3pin vázku duc­bill drží jakž­takž přítla­kem a pře­do­zad­ní pozi­ce je jasně vyme­ze­na piny, takže pat­ro­ny Hardwi­ru mají správ­ný přítlak. Tepr­ve ve Swit­chbac­ku je pro­blém. Gar­mont Excur­si­on tedy není botou kom­pa­ti­bil­ní s vázá­ním Voile Switchback.

Vláďa před zkušební jízdou
Vláďa před zku­šeb­ní jízdou

Doma jsem pak pro jis­to­tu do Swit­chbac­ku zapnul kože­né Crispi Svar­ti­sen a vida, cho­va­jí se v něm stej­ně jako Scar­pa T4. To mě uklid­ni­lo, že pro­blém není ve mě, ale v náči­ní. Lyže Alti buď pře­ne­chám Madle, až vyros­te ze svých bude mít další veli­kost k dis­po­zi­ci, nebo si poří­dím boty Scar­pa T4 (stej­ně to, co v Alpách začí­ná­me jez­dit, už je za hra­ni­ce­mi Excursionů).

Tak jak se jelo? Na hovno!
Tak jak se jelo? Na hovno!

SKOL!

Komentáře: 3

  1. Honza Honza 22. Úno 2015

    No to ne, ale když vidím co jezdíte.…:)

  2. Roman Roman Autor | 22. Úno 2015

    Honzo, snad se i Ty nesmě­ru­ješ k „těž­ké­mu” tele­mar­ku? Ohled­ně T4, když on je má teď Fugas za super cenu :-)

  3. Honza Honza 22. Úno 2015

    Roma­ne, to jsou zají­ma­vý postře­hy. Jinak co se tyká bot, tak možná bych se zamys­lel ještě nad něčím robust­něj­ším (T2?)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *