Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Dubnový Trattberg první týden v březnu

Dnes se s člán­kem nehod­lám moc mazat. Obráz­ky pro­mlu­ví místo slov. Za celou letoš­ní zimu se stalo podru­hé, že sever­ní Alpy byly pod pří­li­vem vlh­ké­ho chlad­né­ho vzdu­chu od seve­ru, který na hrad­bě hor zane­chal bílou nadíl­ku. A tak nám už zele­né pas­t­vi­ny znovu zapa­da­ly a na sva­zích před­hůří se vytvo­ři­la sou­vis­lá vrst­va sněhu vhod­ná pro lyžo­vač­ku. Správ­ně zvo­le­ný výcho­zí bod v dosta­teč­né nad­moř­ské výšce napo­mů­že k ničím neru­še­né jarní túře.

Na silnici Trattberg Panoramastrasse mýto ještě nevybírají (1080 m.n.m.)
Na sil­ni­ci Tratt­berg Pano­ra­mastras­se mýto ještě nevy­bí­ra­jí (1080 m.n.m.)
Po vystoupání tři sta padesáti metrů je situace na silnici úplně jiná (1440 m.n.m.)
Po vystou­pá­ní tři sta pade­sá­ti metrů je situ­a­ce na sil­ni­ci úplně jiná (1440 m.n.m.)
Jižní hřbet Trattbergu už před týdnem neměl souvislou sněhovou pokrývku.
Jižní hřbet Tratt­ber­gu už před týd­nem neměl sou­vis­lou sně­ho­vou pokrývku.
Výhled na chaloupky okolo Enzianhütte a především na Berchtesgadenské Alpy a Hochkönig (klikni na obrázek a uzříš celé panoráma).
Výhled na cha­loup­ky okolo Enzi­a­nhüt­te a pře­de­vším na Berch­te­s­ga­den­ské Alpy a Hoch­kö­nig (klik­ni na obrá­zek a uzříš celé panoráma).
Ája am Gipfel der Welt und Sonne (1757 m.n.m.)
Ája am Gip­fel der Welt und Sonne (1757 m.n.m.)
Kameraden. Tito tři chlapíci zažili snad i první světovou válku (rozhled k Osterhornu).
Kame­ra­den. Tito tři chla­pí­ci zaži­li snad i první svě­to­vou válku (roz­hled k Osterhornu).
Na severních svazích nás vítá nefalšovaná zima v podobě čerstvě zasněžených stromů a závějí z prachového sněhu!
Na sever­ních sva­zích nás vítá nefal­šo­va­ná zima v podo­bě čer­s­tvě zasně­že­ných stro­mů a závě­jí z pra­cho­vé­ho sněhu!
Je libo strmou nebo mírnější pláň? Stačí si vybrat.
Je libo str­mou nebo mír­něj­ší pláň? Stačí si vybrat.
Mé tajné přání že tady vydrží suchý prašánek bylo vyslyšeno.
Mé tajné přání že tady vydr­ží suchý pra­šá­nek bylo vyslyšeno.
No nevyšlápli byste si to znovu a nesjeli alespoň ještě jednou? Odpovědi očekávám v komentářích.
No nevy­šláp­li byste si to znovu a nesje­li ale­spoň ještě jed­nou? Odpo­vě­di oče­ká­vám v komentářích.
Hintertrattbergalm s horou Frunstberg (1673 m.n.m.). Až sem v létě jezdí po mýtné silnici autobus. Klikni na obrázek a uzříš celé panoráma.
Hin­ter­tratt­ber­galm s horou Frun­st­berg (1673 m.n.m.). Až sem v létě jezdí po mýtné sil­ni­ci auto­bus. Klik­ni na obrá­zek a uzříš celé panoráma.
Čekání na autobus u Enzianhütte. Snědli jsme všechny zásoby a nepřijel. Tak šup do lyží a šusem k autu. Skol!
Čeká­ní na auto­bus u Enzi­a­nhüt­te. Sněd­li jsme všech­ny záso­by a nepři­jel. Tak šup do lyží a šusem k autu. Skol!

Jeden komentář

 1. Vratík Vratík 8. Bře 2014

  Tož rodi­no Mňáskovic..
  Wun­der­schö­ne Österreich !
  Kdyby znali Ladu, tak by vědě­li co to zna­me­ná ladov­ská zima.
  Tak přeju spous­tu dal­ších krás­ných oka­mži­ků a fotek.
  VR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *