Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Kurvenlift nedal

Pře­kva­pi­vě jsme na dneš­ní výlet vyra­zi­li s novým par­ťá­kem. V osobě Peti Tomsů došlo ale­spoň pro dneš­ní den k pro­po­je­ní druž­stva tele­zje­te­le s jejich rodin­ným ski týmem. Pře­kva­pi­vě jsme také zíra­li ponej­prv z vrcho­lu do mlhy a násled­ně při jízdě přes zmrz­lé roz­jež­dě­né stopy pře­kry­té vrst­vou dva­ce­ti čísel pra­ša­nu – mně stačí, když sly­ším, jak ty praž­ce drn­caj, djůdá, djůdá, djůdá, djůdá… Kdo mě ovšem nepře­kva­pu­je s výpad­kem repor­tu je Vláďa. Dnes ale místo stro­hé­ho popis­ku pod kaž­dou fot­kou „zde chybí Vlá­ďo­vo proud myš­le­nek” uvá­dím doslov­ný pře­pis roz­ho­vo­rů z jízdy tak, jak je zachy­ti­la kame­ra na helmě. Pří­jem­nou zába­vu a schvál­ně, kdo to vydr­ží číst až do konce, dejte vědět v komentářích!

Skol a hlavně ve zdraví dolů
Skol a hlav­ně ve zdra­ví dolů

Točí to? Jo. Já se poku­sím aspoň chví­li vole jet za tebou teda. Možná že to nebu­de slo­ži­tý jest­li hodím držku po pade­sá­ti met­rech. Tak jo tak kudy poje­de­me jako při lese nebo? Já bych to zku­sil při tom lese. Že jo viď? Kdyžtak zasta­ví­me a pře­je­de­me někam a uvi­dí­me. Tak sko­lí­ček pacho­lí­ček a hlav­ně živí dole.

Není to marný ale je to no musí se piánko. Je to prudký. Tak počkej já ho nafilmuju aspoň jak jede.

Dobrý ne? Není to marný. Dobrý je to. Ako­rát jsem se bál že skon­čím v tom lese vlevo. Mohlo by to být delší ještě o troš­ku. Tady už z toho musí­me vyjet. Asi jo tady poje­de­me sem. Tady je to zrov­na roz­je­ba­ný. Mám zku­sit pře­jet až úplně na dru­hou stra­nu? Za ty štrá­fy? Ale tohle bylo pěkný tenhle úsek. Bylo! Ten byl hezkej. Moh bejt delší. Mys­líš že to nepů­jde? No vono je to pod tím tako­vý rozto. Tam to bude blbý Vláďo asi taky. Cože? No zkus to a uvi­díš. Já se tam kouk­nu jakej je to mate­ri­ál jest­li je to tam lepší. No hlav­ně ty chceš do U rampy támhle já už to vidím. Ale né až za tím. Jo za ní? Aha tak to by mohlo bejt no. Tak já si vypnu kame­ru na chví­li asi.

Já bych to zkusil při tom lese
Já bych to zku­sil při tom lese

Asi támhle u kraje až viď? Já si myslím je to tam sice nejvíc z kopce ale.

Jedeš Peťo první? Jo. Tak jeď první. Dobrý. Pará­da. Jo ako­rát jsem to nestí­hal jet za váma. Tak si z toho nic nedě­lej a pojeď za náma. Počkej kde mám ruka­vi­ci? Hele co támhle ty ty jak je tamhle ta umě­lo­ti­na na těch ty muldy můžem zku­sit z prde­le. Já teda ská­kat na tom nebu­du ale.  Ten začá­tek se mi líbil víc než tady teda. Ako­rát že támhle už holt to nešlo pokra­čo­vat. Naho­ru půjdem teda támhle jak šli voni? Asi nebo tudy to je jedno. Tak co kudy? Mě se asi něco stalo s vázá­ním. No, vypadla mi patka. Jako úplně? Ne.

Tak počkej já ho nafilmuju aspoň jak jede
Tak počkej já ho nafil­mu­ju aspoň jak jede

Ha, jsem se akorát otočil pozdě. Ty vole on mi ujel! Johó.

Teď mi řekni já jsem troš­ku dez­o­ri­en­to­va­nej. Já taky. Ne my musí­me tady pod… Neby­lo to támhle? Támhle ne jsme chtě­li po tom svahu? Jo. Takže tudy to bylo. Jo tod­le­to to jsou ty roštíč­ka co jsme si to jako. No uvi­dí­me kdyby to bylo moc prud­ký tak to vez­me­me tamhle zleva asi ne? Ale nevy­pa­da­lo to. No víš zhora je to vždyc­ky jiný. To je prav­da. Ty vole co se děje. Počkej Máňo! Tys mi straš­ně ujel, já hodil hned po pár met­rech hubu. Je tak pro­miň. Tak já to tady změ­ním. Ale neby­lo to zlý ale je to teda nároč­ný. Počkej a teď musí­me, kde to vede to naše? No támhle musí­me. Támhle. To už jede­me do toho. Jo to támhle v tomhle­tom tam je ta naše sjez­dov­ka. Támhle vpra­vo nebo? No jo ne jak je ten stro­me­ček upro­střed ten holej. No. Tak na něj. Tak já to vemu takhle po tom hřbít­ku to nebu­de roz­jež­dě­ný a pak to vemu takhle dole­va ne. Po tý stopě no. Anebo rov­nou tady tudy to vez­mem? Jedem po hřbít­ku pojď už. Jeď! Áno! Z toho­hle by moh bejt něja­kej obrázek.

Tak si z toho nic nedělej a pojeď za náma
Tak si z toho nic nedě­lej a pojeď za náma

Tak co vjel do toho někdo? Vypadá to že ne. Jo ale ne moc. Tak jeď za nim kdyžtak kousek.

Peťo počkej chvi­lič­ku. No. Jako vjeď to toho a jeď dál. Jo. Já za tebou nepo­je­du ale. Takže tady vlevo jako­by? Já si tě nato­čím jenom tady. Jo kou­sek jenom. Ne to nemu­síš. No tak je to tak byl jsi tady. Pará­da já jedu za nim. Haha. Tak to má bejt. Já jsem ten prá­žek nevi­děl. Jsem na to nebyl při­pra­ve­nej. Jo jo tadyd­le ta hran­ka no. Mě to roz­ho­di­lo ale dobrý. Tady potom možná troš­ku při tý pravý stra­ně viď asi to bude lepší. Tam co jsme vystu­po­va­li? No jak jsou ty vlnov­ky. Nevím. Někde jeďte. Jo počkej steh­na. Kdyžtak pak mě před­jeď a vyser se na to. Ne dyť je prdel tak to má byť.

Hoši, ale teď už to byl poslední výstup a jedeme dolů?
Hoši, ale teď už to byl posled­ní výstup a jede­me dolů?

Jeď jeď jeď jeď furt! Aah já si musím to jsem dřevěnej z nohama.

Ale jede to pěkně viď? Jo jede. Kdyžtak pak mě nor­mál­ně před­jeď a už nemu­síš točit potom. Joj. Super ale. Jo je to pará­da je to přes­ně, přes­ně takhle jsem si to před­sta­vo­val. Nejni to ani o chlup horší. Tak jo… Pará­da. Teď Ondra Jílek a pum­pič­ka. Juchú. Dobrý. Pěkný. Ještě mám tako­vý hej­ble vás zmer­mo­moc­nit abys­me si vyšli tadyd­le ten svá­žek napro­ti. Ne teď se podí­vá­me jak to vlast­ně dál vede, počkej já vypnu tu.

Tak co vjel do toho někdo?
Tak co vjel do toho někdo?

Já jsem myslel že jsou tu ňáký cizí lidi já jsem si vůbec nespojil že jste to vy. Jsem byl děsně zmatenej teď.

Točí to? Teď jsem to zap. Jo točí. A kdyžtak jeď za Peťou taky nafil­muj jeho. Peťa musí před­jet mě! Jo a tady to není ztáh­lý poje­de­me v nor­mál­ním sněhu. Jupí. Kurňa dycky mě to kous­ne. Co, jedem po šlep­ru? To asi ne. Tam někdo jel viď ale je to tady ouzký teda. Hm je to ouzký. Je to ouzký než to bylo tam. Todle je ňáká spoj­ka a pak to nabe­re rych­lost to musí. Jo to jo.

Ne dyť je prdel tak to má byť
Ne dyť je prdel tak to má byť

Jo tady jsme vlast­ně jeli zezho­ra. Tady to bude zaje­ban­cia. Tady to bude hroz­ně roz­je­ba­ný. Hm. Teď nevím jest­li jet vlevo nebo vpra­vo. To budeš mít jedno musíš spo­lí­hat na to že to přeci jenom tro­chu změklo. Kde to bylo mír­něj­ší? Na pravý stra­ně ne to bylo mír­něj­ší. Ty to já už si nepa­ma­tu­ju. Tak já kou­sek jedu támhle vpra­vo. Ty rohy asi budou nej­lep­ší. Klid­ně jeďte. Uh. Jeď za nim. No jo konec se blíží.

To je Schmitterstein. Aha. A tohle je Schlenken to by vám možná ten Schlenken vyhovoval.

Ako­rát my jsme tam byli dva­krát. Hm. To je psaný jako jed­no­du­chá tůra. Jo. Velmi výtěž­ná ten kopec je doce­la dost z kopce jo. Jo. Ale my jsme tam měli vždyc­ky pros­tě vždyc­ky jsme tam při­je­li za ňákejch pod­mí­nek který pro ten náš tele­mark byly moc že jsme to nedá­va­li. Jo. Viď že jo zakle­tej Schlenken?

Týnejdžrovskej záběr
Týnejdžrov­skej záběr

Nepojedem ve šlepru aspoň kousek tady? Ať je ňákej hmm jako… Vzruch!

Ať je jako já se nemůžu vymáčk­nout ty vole. Tínejdž týnejdžrov­skej záběr! Jo jo jo já ti dám týnejdžrov­skej. Teď tam potře­bu­ju najet do toho ještě vole. Tak tady hele to bude. Go! Jo takhle?! Ty vole dyť tam není žád­nej sníh támhle ty jsi blb! Ale je tu ho dost vole.

Kurvenlift už nedal
Kur­ven­lift už nedal

Ještě jed­nou. Zase ne zas mi to neda­lo. Nepus­tí tě to pros­tě. Musíš tady zůstat tak ahoj. Teď to byl týnejdžrov­skej záběr. 

Tady jsme asi dojeli člověče. No to já vím.

Jeden komentář

  1. JaPonec JaPonec 4. Dub 2018

    Zda­rec, to je mazec. Foto pěkný, ale ten pře­pis „mon­gol­ský­ho“ komen­tá­ře, to mne poser. Zpát­ky do školy! Takhle neme­lu ani po 6ti vod­kách s redbullem :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *