Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Loučky Za kopcem

Loni v lednu, jen o nece­lé dva týdny dříve, měli jsme pod­mín­ky k lyžo­vá­ní na louč­kách Za kop­cem u Věžo­va­té pláně. Jeli­kož napadlo koneč­ně i letos, jede­me s Ájou omrk­nout, jak to vypa­dá. Trasu vybí­rá­me tra­dič­ní. Start Mal­či­ce a nad Jílec­kým poto­kem přes Včelíny.

V lesíku za Malčicemi
V lesí­ku za Malčicemi

Na louce za Vče­lí­ny sněhu při­bý­vá, ale podle mění­cí­ho se poča­sí, kdy se zdá, že mra­zům bude konec, moc dlou­ho nevy­dr­ží. Na slun­ce oto­če­né svahy rych­le mění struk­tu­ru sněhu z pra­cho­vé­ho na vatový.

Louka nad Včelíny
Louka nad Včelíny

Koneč­ně vstu­pu­je­me na louky Za kop­cem. Terén je per­fekt­ně upra­ve­ný od nad­šen­ců, kteří svah pocti­vě ušla­pá­va­jí, aby nazdal ale­spoň názna­ku kva­li­ty upra­ve­né sjez­dov­ky. Dnes tu není ani noha, máme sjez­dovčič­ku pro sebe.

Nadstandardně upravená Boučkova louka
Nad­stan­dard­ně upra­ve­ná Bouč­ko­va louka

Sklouzne­me se cel­kem tři­krát a namí­ří­me si to do sedla nad Věžo­va­tou plání, odkud se sna­ží­me pokra­čo­vat nad Sed­li­ce. Na jižní stra­ně slun­ce doko­ná­vá svoje zkáz­né dílo. Sněhu málo a mokrý, člo­věk se pro­šláp­ne až na trávu a hlínu. Škrab­ku na odstra­ňo­vá­ní zmraz­ků ze skluz­ni­ce nemá­me, obra­cí­me se rych­le zpátky.

Dycinky pohodička
Dycin­ky pohodička

Sve­ze­me se napo­sle­dy po Bouč­ko­vo louce a při kraji lesa use­dá­me na lavič­ku. Opa­lu­je­me se, popí­jí­me čaj a poslou­chá­me, jak ze stře­chy pří­stav­ku za námi sté­ka­jí čůrky vody z tají­cí­ho sněhu. Stej­nou sto­pou zane­dlou­ho sjíž­dí­me do Malčice.

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *