Příspěvky publikované v “Česko”

Lyžař­ské pod­ni­ky v Čechách, o kte­rých se nedá říci, že byly usku­teč­ně­ny za humny členů Vele­šín­ské­ho druž­stva loučkařů.