Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Zeptali jsme se

Dneš­ní report píši s krát­kým odstu­pem času v době, kdy v mís­tech, kde se před nece­lým týd­nem natá­čel roz­ho­vor s pre­zi­den­tem a meto­di­kem naše­ho druž­stva, už není po sněhu ani památ­ky. Ten den jsme měli to štěs­tí, že jsme mohli dva­krát dobýt a sjet Smr­či­nu a jed­nou Hra­nič­ník. Zejmé­na posled­ní, lehce odpo­led­ní sjezd z Hra­nič­ní­ku po slun­cem zali­tém svahu při jeho kraji ve stínu lesa ve tři­ce­ti cen­ti­me­t­rech pře­mě­ňu­jí­cí­ho se pra­ša­nu… Pojď mi hop!

Mys­lím si, že to do týdlec­tý letoš­ní sezó­ny pude hodně dobře

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *