Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já bych řekl, že od kaž­dé­ho špet­ka. Ovšem pád­ných důvo­dů proč tak činit máme hned několik.

Včelíny
Vče­lí­ny

Že má metodik hodně práce a nemůže tak často jezdit na lyže má i svoje pozitiva.

Při jedné z jeho zeměmě­řič­ských výprav obje­vil v před­hůří Novo­hrad­ských hor u ves­nič­ky Kuří širo­ši­ré pláně, na kte­rých to při vhod­ných pod­mín­kách jede z kopce. Chce to buď zcela zmrz­lý sníh nebo, jak máme v obli­bě, starý hutný pod­klad s vrst­vič­kou firnu. Svahy jsou tak mírné, že se vypla­tí vzít jen leh­kou výstroj, ve které se člo­věk může také sklouz­nout a zabrus­lit si.

Sedlo k Březinovci u Kuří
Sedlo k Bře­zi­nov­ci u Kuří
Vjezd do Malého Kuří
Vjezd do Malé­ho Kuří

Těmi­to sku­teč­nost­mi pohnu­ti, vra­cí­me se po něko­li­ka letech k tomu, co jsem z moci pre­zi­den­ta vyty­čil jako hlav­ní smě­řo­vá­ní naše­ho druž­stva louč­ka­řů – lyžo­va­ní na pome­zí běžek a tele­mar­ku, v kože­ných botách a na úzkých lyžích. Mojí touhu od samé­ho počát­ku hati­lo meto­di­ko­vo moto. Nevzdal jsem to, vytr­va­lost při­ná­ší ovoce.

Vypa­dá to, že jsem první rok jež­dě­ní pře­sko­čil hned něko­lik leve­lů.

Malčice
Mal­či­ce

Radost z návra­tu ke koře­nům (či ke kole­nům) zapla­vi­la také Áju a já jsem byl moc rád, že jsme spo­leč­ně mohli hned dva­krát v týdnu brou­sit zbyt­ky sněhu na louč­kách v masi­vu Polušky.

Zubčice pod Horním hájem
Zub­či­ce pod Hor­ním hájem

Při opa­ko­va­ném výle­tu jsme z počát­ku byli zasko­če­ni absen­cí sněhu na jiho­zá­pad­ních sva­zích, nicmé­ně odra­dit jsme se nene­cha­li a odtá­va­jí­cí bílé štrá­fy jsme ele­gant­ně pospo­jo­va­li do pří­jem­né okruž­ní trasy.

Malčice po týdnu
Mal­či­ce po týdnu
Zubčice u křížku
Zub­či­ce u křížku

Aktu­ál­ní obdo­bí je vhod­né k obje­vo­vá­ní dosud nepo­zna­ných loka­lit. Stačí mít lyže v autě i během pra­cov­ní cesty a třeba večer pře­mlu­vit kole­gy na krát­kou vyjížď­ku. Obout lyže to né, ale hřát se v posled­ních paprs­cích slun­ce a dívat se na jed­no­ho bláz­na, jak znovu a znovu jódlu­jí­ce hob­lu­je nevý­znam­nou louč­ku mezi větrníky.

Tolik rados­ti jsem u tebe za posled­ních pět let nevi­děl jako v téhle půlhodině.

Větrníky v Krušných horách
Větr­ní­ky v Kruš­ných horách

Nesmím zapomenout ani na setkání na nejvyšší úrovni mezi týmy Teleskippy a Telezjetele.

Ten­to­krát pro­běh­lo v Nových Hamrech v Kruš­ných horách za účas­ti Kra­li­ka, meto­di­ka Teleskip­py a Máni, pre­zi­den­ta Tele­zje­te­le. Pre­zi­dent Teleskip­py Ondra se nemohl dosta­vit bo při­šel o papí­ry a neměl jak dojet. Ze schůz­ky byl poří­zen krát­ký pro­slov přímo na svahu, který bohu­žel nemů­že­me zve­řej­nit kvůli tomu, že na kame­ře nebyl zapnu­tý mikrofon.

Metodik z Teleskippy Kralik
Meto­dik z Teleskip­py Kralik

Nemám v repor­tu dosta­tek místa, abych se do něj vešly všech­ny fotky z naše­ho před­jar­ní­ho dová­dě­ní. Zví­da­vý čte­nář nechť zamí­ří do gale­rie na Flic­kr. Mys­lím že to byl Pepí­no, který při zhléd­nu­tí někte­rých našich videí pro­ne­sl památ­nou poznám­ku. Duben sice ještě nemá­me, ale přání plní­me v podo­bě krát­ké­ho videa.

Máňo, zkus do dát do sépi­ov­ky a tro­chu zrych­le­ně, vyjde tako­vá malá gro­teska k aprí­lo­vé­mu pousmání.

Jeden komentář

  1. Pepíno Pepíno 22. Bře 2019

    Zdar Máňo! Poved­lo se! Na svá­tek Jose­fů, Pepí­ků, Pepoušů, Pepí­nů zkrát­ka Cho­sés, Juse­pes a zo slo­ven­kej stra­ny Dodoušů som si rád pozrel tvoj prvot­ný výtvor v tomto štýle. Nao­zaj aj roze­me­je, a o to tu idě :-P Maňas­ci tady vidí­te, že někte­ré věci se nemu­sí hrát. Při­jdou samy! :-D Jinak k loka­li­tě, vše je o zážit­ku, tak kam se hnát? No ne! Zdra­ví Jizer­sko­kr­ko­noš­ský­kruš­no­ho­rec Pepíno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *