Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Družstevní vizitace na Kramolíně

Proč jez­dí­me na Kra­mo­lín? Tím nej­prost­ším důvo­dem je, abychom se vůbec pro­je­li. V pro­sin­ci to bývá nej­bliž­ší místo, kde se vyrá­bí sníh. Pak také třeba kvůli reha­bi­li­ta­ci poško­ze­ných částí kon­če­tin. To jest když se někdo nepo­dí­vá do občan­ské­ho prů­ka­zu na datum svého naro­ze­ní, vej­lup­ci nejmlad­ší synáč­ci ho pře­mlu­ví utu­žo­vat kon­di­ci par­ku­rem na pří­rod­ních pře­káž­kách a on se chce před­vést tak, že na prv­ním pořá­da­ném jumpu dopad­ne patou na asfalt. No a v posled­ní řadě najít nové oběti, jako třeba Vla­di­mí­ra, který se sna­žil brou­sit sjez­dov­ku na Spor­te­nech Expe­di­ti­on v 3pin vázku a kože­ných botách. Při­ví­tá­me v řadách naše­ho druž­stva nové­ho člena? – mini­mál­ně obli­če­jem mezi nás zapadne…

Vladimír
Vla­di­mír

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *