Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Kdeže letošní sněhy na Schafbergu jsou

Ideu strá­vit Sil­vestrov­skou noc biva­kem na někte­rém z vrcho­lů Alp nako­nec díky před­po­ví­da­né­mu zhor­še­ní poča­sí (že by koneč­ně sníh) neu­sku­teč­ní­me, tak jsme si na kopeč­ky vyšláp­li den pře­dem. Tla­ko­vá výše a inverz­ní poča­sí sli­bo­va­ly dobré pod­mín­ky k vys­lu­ně­ní na někte­rém z již­ních svahů Sol­no­hrad­ských hor. Na Scha­fberg se už chys­tá­me něko­lik zim, nicmé­ně k lyžo­vá­ní dosud neby­ly pod­mín­ky. Není tomu jinak ani 30. pro­sin­ce léta Páně 2015.

Vej­lup­ci Stan­da a Mates jsou u babič­ky na pře­vý­cho­vě, ado­lescen­ti Madla s Ada­mem nechtě­jí vstát brzy ráno, vrcho­lo­vý tým tedy tvoří Lenka, Roman, Zuzka a návštěv­ník z Valaš­ska, Maťo.

Výměna manželů na salaši Dorneralm
Výmě­na man­že­lů na sala­ši Dorneralm

Zima dělá poku­sy, vystr­ku­je kro­ku­sy, v našem pří­pa­dě zejmé­na hořce a čemeřice.

Hořec jarní si popletl roční období ke květu
Hořec jarní si pople­tl roční obdo­bí ke květu

To už je k vrchol­ku jen kou­sek, pro­ho­di­la Zuzka na Scha­fber­galm. No, ve sku­teč­nos­ti nám výstup ubral ještě něja­ké fyzic­ké síly.

Zuzka s mamkou na vrcholovém hřbetu
Zuzka s mam­kou na vrcho­lo­vém hřbetu

Výhle­dy neby­ly úplně ide­ál­ní, na jihu silný opar, na seve­ru zaha­lo­va­la jeze­ra v údolí inverze.

Maňáskovi u kříže poblíž Himmelspforte
Maňás­ko­vi u kříže poblíž Himmelspforte

A máme tu tra­dič­ní pano­rá­ma­ta, pro­sím, pro­kli­kej­te se níže jed­not­li­vý­mi obrázky:

Schafberg panorama na severovýchod k Höllengebirge a Totes Gebirge
Scha­fberg pano­ra­ma na seve­ro­vý­chod k Höllen­ge­bi­r­ge a Totes Gebirge
Schafberg panorama k Attersee a Mondsee
Scha­fberg pano­ra­ma k Atter­see a Mondsee

A jedno čer­no­bí­lé na závěr, neboť apa­rát si nepo­ra­dil s namod­ra­lým opa­rem: Scha­fberg pano­ra­ma na jih přes Wol­f­gan­g­see k Oster­horn­grup­pe a Dachs­tei­nu. Hodin­ku jsme se vys­luni­li v závět­ří chaty, kde jsme si chví­li krá­ti­li krme­ním divo­ké­ho ptac­tva. Čím to je, že zobou z ruky bez při­po­mí­nek na roz­díl od toho, jak to znám jako hlava rodi­ny z domo­va? Slun­ce se zača­lo sklá­nět k obzo­ru, nezby­lo nic než se poma­lu vydat na cestu do údolí.

Pohled zpátky podél západních srázů Schafbergu
Pohled zpát­ky podél západ­ních srázů Schafbergu

Odpo­či­nek u Scha­fber­galm Hütte před sestu­pem, přeci jen zbývá ještě sedm set výš­ko­vých metrů z cel­ko­vých tisíc dvě stě.

Schafbergalm Hütte
Scha­fber­galm Hütte

Nový roku 2016, jsme v oče­ká­vá­ní, co nám při­ne­seš, tak sem s tím!

Očekávání nového roku
Oče­ká­vá­ní nové­ho roku

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *