Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Tento týden sněžilo

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé teré­ny šumav­ské­ho masi­vu Třís­to­lič­ník-Plechý, kte­rýž­to lze pro naše druž­stvo pova­žo­vat za terén domov­ský. K výše zmí­ně­né­mu jsem po dlou­hém roz­va­žo­vá­ní vybral ten nej­lep­ší možný den v celém dosa­vad­ním prů­bě­hu prázd­nin. Posuď­te sami:

 • tep­lo­ta v 1000 m.n.m. cca 5°C,
 • déšť pře­chá­ze­jí­cí v kroupy,
 • pory­vo­vý západ­ní vítr.

Terén se při reko­gnoska­ci jevil jako sta­bil­ní, nej­útul­něj­ším mís­tem v něm pak byla bez­po­chy­by hos­po­da na Třís­to­lič­ní­ku, jež nám (obzvláš­tě těmi třemi bíry co jsme v ní stih­li vylup­nout) zřej­mě zachrá­ni­la život a kte­rou při naší zimní tele­mar­ko­vé výpra­vě též nesmí­me opo­me­nout navští­vit. Křes­ťan­sky smýš­le­jí­cí část naše­ho druž­stva povzbu­dí k návštěvě nově insta­lo­va­ný kříž na vrcho­lu Plechého.

Nový Gipfelkreuz
Nový Gip­fel­kre­uz

Jak říká náš náčel­ník: „Zážit­ky nemu­sí být pozi­tiv­ní, ale inten­ziv­ní”. Jak jsme toto posvát­né heslo ucho­pi­li při­blí­ží fotodokumentace.

To bylo ještě super počasí.
To bylo ještě super počasí.
Psa by ven nevyhnal!
Psa by ven nevyhnal!

P.S. Smut­nou zprá­vou je, že náš oblí­be­ný pivo­var Jakub z Vyš­ší­ho Brodu si po vítěz­stvích v letoš­ních pivo­var­nic­kých klá­ních polep­šil a pře­mís­til z námi oblí­be­né­ho sklep­ní­ho Pajzlu do pro­stor cel­kem tuc­to­vé knaj­py na náměs­tí. Mok sám zdá se pokle­su kva­li­ty nedoznal.

Skol!

Komentáře: 4

 1. Vláďa Vláďa Autor | 26. Srp 2014

  .……ty už si je snad sta­čil uklidit ??? :-)

  • Roman Roman 26. Srp 2014

   Máš prav­du, jsou mi pořád celé léto v před­sí­ni na očích.

   • Vláďa Vláďa Autor | 26. Srp 2014

    Sem si to hned mys­lil. (Číháš jak na veřej­nos­ti kul­ti­vu­ji svůj projev ?)

 2. Roman Roman 26. Srp 2014

  Díky za aktu­ál­ní infor­ma­ce o pod­mín­kách na domá­cím kopci. Sněhu je zatím málo, lyže ještě nevykrámuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *