Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Výbava pro dítě

Někdy mívám pocit, že zapo­mí­nám na dávný slib, že se budu sna­žit zpro­střed­ko­vat svým dětem zážit­ky z nej­růz­něj­ších akti­vit pro­vo­zo­va­ných ve volné pří­ro­dě. Tudíž ani louč­ka­ře­ní si nemo­hu nechat jen pro sebe, man­žel­ku a pár blíz­kých přá­tel. Je potře­ba vycho­vá­vat mladé louč­ka­ře a hřebenáče!

Před­se­vze­tí je jedna věc, ale nastá­vá nám pro­blém, kde sehnat vhod­nou výba­vu za rozum­nou cenu. Jed­nak v našich kon­či­nách není dost vyba­ve­ní ani pro samot­né dospě­lá­ky, dru­hak je nesmy­sl kupo­vat věci nové, ze kte­rých buď dítě vyros­te, nebo mu louč­ka­ře­ní nepři­ros­te k srdci.

§ 1 Prkénka

Nej­ví­ce pro­ble­ma­tic­kou sou­čás­tí výba­vy jsou lyže. Naše parta jezdí na lyžích Mad­shus Epoch, Voile Vec­tor BC, Spor­ten Caro BC, Alpi­na X Terra­in, Alpi­na X Terra­in Light. Sehnat tyto šupi­na­té lyže (nebo ale­spoň podob­né) v délce pod 160 cm není možné, ani nové natož baza­ro­vé. Moje myš­len­ka byla poo­hléd­nout se v baza­rech po něja­ké sjez­do­vé lyži, která by se ale­spoň tva­rem a hmot­nos­tí při­bli­žo­va­la uve­de­ným BC lyžím s tím, že tvr­dost lyže bude holt větší a absen­ci šupin poře­ší­me stou­pa­cím vos­kem nebo krát­ký­mi stou­pa­cí­mi pásy. Chtěl jsem, aby lyže jez­di­la, proto jsem dopře­du zavr­hl všech­ny lyže s továr­ně inte­gro­va­ný­mi stou­pa­cí­mi pásy ve skluznici.

Byl jsem při­pra­ven na mar­ty­ri­um při shá­ně­ní, ale zapra­co­va­lo štěs­tí. Hned v prv­ním baza­ru jsem kápl na ski­al­po­vé lyže Sil­vret­ta X Moun­ta­in 300 v délce 142 cm. Na první pohled měly podob­né kro­je­ní a „cam­ber” jako naše lyže a když jsem je vzal do ruky, pře­kva­pi­la mě velmi nízká hmot­nost a vyso­ká pruž­nost. Wow!

Strý­ček Gůgl pro­zra­dil, že jde o nej­leh­čí a nejměk­čí ski­al­po­vou lyži, zamýš­le­nou pro děti, mlá­dež a neagre­siv­ní lyža­ře s menší hmot­nos­tí. Kro­je­ní 140/70/92 mm je stej­né pro všech­ny délky 142/149/156/163/170/177 cm, mění se nám tedy rárius. V délce 142 cm dělá R13. Hmot­nost páru 170 cm je krás­ných 2580 g (pro porov­ná­ní Mad­shuss Annum 2622 g při 185 cm). Dál jsem nepá­t­ral, zlev­ně­no ze 4900,- Kč na 2400,- Kč, tak nekup to! Doma jsem je porov­nal s Mad­hus Epoch a kdyby Sil­vret­ty měly šupi­ny, byly by jasný dět­ský BC favo­rit. Mám nutká­ní do skluz­ni­ce šupi­ny vyfré­zo­vat, ale ještě nejsem roz­hod­nu­tý. Kluk z nich měl tako­vou radost, že s nimi spal v posteli.

§ 2 Vázání

Tady v pod­sta­tě není o čem pře­mýš­let. Lehké tele­mar­ko­vé vázá­ní Voile 3 pin Cable je jas­nou vol­bou. Nové se dá kou­pit i v Čechách v boatpark.cz za 2450,- Kč, nebo objed­nat u Fran­tí­ků v aventurenordique.com nebo telemark-pyrenees.com. Kdo umí naku­po­vat na inter­ne­to­vých baza­rech, asi ho seže­ne i tam. Toto vázá­ní je podle mě ide­ál­ní pro louč­ka­ře nováč­ky. Začá­teč­ník se bude prav­dě­po­dob­ně pohy­bo­vat v mírně zvl­ně­ném teré­nu, kde se může oddá­vat běž­kař­ské turis­ti­ce a tu a tam si poho­dl­ně sjet pár oblouč­ky mírný svah. 3 pin Cable s ode­jmu­tým „kabe­lem” se totiž chová velmi podob­ně jako staré dobré 75 mm vázá­ní pro kla­sic­ké běžky a s kabe­lem nasa­ze­ným poskyt­ne dosta­teč­nou oporu boty při tele­mar­ko­vých oblou­cích i v těž­ším sněhu. Dopl­ní-li se vázá­ní zvy­šo­va­cí pod­lož­kou 20 mm, při­bu­de mož­nost kabel zafi­xo­vat za pod­pa­těn­ku a nemu­sí se sun­da­vat, když není zrov­na potře­ba. Pod­pa­těn­ku lze dopl­nit stou­pa­cí hrazdičkou.

Eko­no­mič­těj­ší vari­an­tou je vázá­ní Voile HD Moun­ta­neer 3 pin, které je iden­tic­ké s Cable, jen nemá pru­ži­ny. Dostup­né v boatpark.cz (1790,- Kč) nebo telemark.cz (1190,- Kč). Podob­ný design má vázá­ní Rot­te­fe­la Super Tele­mark (1150,- Kč v boatpark.cz a 1350,- Kč v telemark.cz).

§ 3 Boty
Po lyžích druhý oří­šek, zejmé­na s ohle­dem na rych­lý růst nohy dítě­te.  Vyso­lit třeba 6000,- Kč za boty s dopře­du nejis­tým výsled­kem je zby­teč­nost. Roz­ho­dl jsem se tedy expe­ri­men­to­vat. Vyzkou­šel jsem, že kla­sic­ká běž­kař­ská bota pro běžec­ké vázá­ní 75 mm, přes­to­že má špič­ku opro­ti sku­teč­né­mu stan­dar­du NN75 tenčí, dosta­teč­ně drží ve vázá­ních Voile 3 pin, zapne-li se na nej­těs­něj­ší pozi­ci. Firma Botas stále tyto boty vyrá­bí a lze je sehnat v kaž­dém obchoďá­ku nové do 700,- Kč. Botky od Botas mají ještě jednu věc, která je před­ur­ču­je k expe­ri­men­tu: na patě mají dráž­ku pro upnu­tí kabe­lu (zřej­mě nos­tal­gic­ký pozůsta­tek z dob kan­da­há­ru). Pro první krůč­ky tedy pou­ži­ji tan­dem Voile 3 pin Cable a Botas Alto­na NN75. Pokud kluk k louč­ka­ře­ní při­čuch­ne, tepr­ve potom zauva­žu­ji o oprav­do­vých botách. Vhod­nou a eko­no­mic­kou vari­an­tou se mi jeví lehké měkké plas­to­vé Scott/Garmont G‑Rex, vychá­ze­jí­cí z legen­dár­ní boty Gar­mont Excur­si­on spe­ci­ál­ně upra­ve­né pro dět­skou nohu. Pří­pad­ně dám­ská verze sjez­do­vě­ji ori­en­to­va­né Scar­pa T4 by nemu­se­la být špat­ným pokračováním.
§ 4 Pásy

Nedo­dám-li si odva­hy na vyfré­zo­vá­ní šupin do skluz­ni­ce a nebu­de-li fun­go­vat vos­ko­vá­ní běžec­kým stou­pa­cím vos­kem, jedi­nou mož­nos­tí, jak se na lyžích bez šupin pohy­bo­vat po rovi­ně, budou stou­pa­cí pásy.  Žádné dlou­hé pásy, ale krát­ké Black Dia­mond Gli­de­Li­te Mohair Mix Kic­ker. Dobrý skluz, mani­pu­la­ce bez nut­nos­ti sun­da­vat lyži, kva­lit­ní lepi­dlo, při­ja­tel­ná cena (1700,- Kč) a výbor­ná osob­ní zkušenost.

A to je konec mojí úvahy, bra­in­stor­muj­te v komentářích!

Komentáře: 2

  1. Vláďa Vláďa 26. Lis 2014

    A je to tady! S napě­tím jsem čekal, zda budu moci při­ho­dit něco hod­not­né­ho do komen­tá­řů. Úvahy o dět­ské výzbro­ji k prv­ním louč­kař­sko-tele­mar­ko­vým kro­kům jsme s Roma­nem vedli téměř sou­běž­ně s naším vlast­ním vyba­vo­vá­ním. Cíl mého sna­že­ní s dětmi je pros­tý, jako mé vlast­ní dět­ské lyžo­vá­ní, opa­ko­va­ně vylé­zat na kopec a sjíž­dět ho. Lyže pova­žu­ji za dru­hot­nou polož­ku ve výba­vě. U dětí to beru jako „pokus“, takže se neostý­chám pou­žít něja­ké baza­ro­vé sjez­dov­ky, které sice budou těžké, ale nechť ale­spoň dítky zesí­lí (mé Sulov­ky se šrou­bo­va­ný­mi hran­ka­mi také neby­ly z nej­leh­čích). Vázá­ní je inves­ti­ce na celý život (dět­ská 75tka nee­xis­tu­je), takže Voile 3pin Cable je super volba. Nej­vět­ší oří­šek pro mě před­sta­vo­va­ly boty. Roma­no­vu verzi s běž­kař­skou 75tkovou obuví jsem si nechá­val až jako nej­nou­zo­věj­ší řeše­ní. Přece jen moje před­sta­va o dět­ských pádech zavá­ní pře­de­vším úrazy kolen a kot­ní­ků. Ale­spoň těm dru­hým lze pře­de­jít pev­nou obuví, která pomů­že i ve sta­bi­li­tě a pře­no­su sil z nohou na lyže. Ale dát pět tisíc na jednu sezó­nu (při rych­los­ti růstu dět­ských tla­pek) za nové tele­bot­ky je vrcho­va­tě nad mé mož­nos­ti. České baza­ro­vé pro­de­je typu Bazoš, Aukro atd. ský­ta­jí občas­né mož­nos­ti kupu „dospě­lých“ veli­kos­tí, ale dět­ské? Láka­vé poku­sy s ebay, kde je z USA tele­bo­tek (i dět­ských) za únos­ný peníz v nabíd­ce pře­hr­šel rych­le ztros­ko­tá­va­jí na horent­ních cenách dopra­vy, clu a DPH. Povzbu­zen sle­do­vá­ním http://www.telemark.pl, kde jsem pojal myš­len­ku, že u bra­trů zápa­doslo­va­nů se BC tele­mar­ku věnu­je pod­stat­ně větší sku­pi­na lidí zkou­ším http://www.alegro.pl (pra­má­ti http://www.aukro.cz). A jsem v eufo­rii!!! Botek haba­děj i men­ších veli­kos­tí (22 – 24 MP), zjev­ně ve sluš­ném stavu a vzhle­dem ke kurzu koru­na-zlotý za pří­jem­ný peníz. Vět­ši­na pro­dej­ců však (zřej­mě ze stra­chu z kom­pli­ka­cí) nena­bí­zí pro­dej mimo PL. Nene­chá­vám se odbýt a zkou­ším jed­no­ho, zda by nezmě­nil názor. Mění, s navý­še­ním o pou­hých 50,- zl. na sou­vi­se­jí­cí plat­by, tedy na koneč­ných 250,-zl (cca x 6,5‑Kč). Teď už to zkrá­tím. Po zapla­ce­ní ban­kov­ních poplat­ků se suma za celou akci zved­la cca o 1/3 původ­ní ceny, což je pořád ještě krása. Samo­zřej­mě je to o štěs­tí, já tre­fil na skvě­lé­ho a vstříc­né­ho pro­dej­ce, botky byly do týdne doma, zacho­va­lé, čisté atd., ale je zřej­mé, že za pokus a snahu to stojí. Teď zbývá to nej­ná­roč­něj­ší s čím si evi­dent­ně ani Roman neví rady – sehnat u nás za humny sníh.

  2. Honza Honza 6. Lis 2014

    Roma­ne, šupi­nu bych nefré­zo­val. Co jsem četl člá­nek od Kra­ly­ka na teleskip­py, tak to stálo zaprd.Jestli maji ty lyže sluš­nej cam­ber, tak bych zaex­pe­ri­men­to­val s voskama.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *