Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Výstava fotografií U Jakuba

Naše druž­stvo uspo­řá­da­lo v lednu v kavár­ně U Jaku­ba ve Vele­ší­ně svoji his­to­ric­ky první výsta­vu foto­gra­fií. Cílem výsta­vy bylo před­sta­vit lyžo­vá­ní ve vol­ném teré­nu tro­chu jinak. Vět­ši­nou se totiž lidem vyba­ví reklam­ní obráz­ky z časo­pi­sů nebo videa na You­Tu­be, kdy mladý pohled­ný drsný jedi­nec sjíž­dí extrém­ní svah ve vyso­kých horách. Jde jen o adre­na­lin nebo také radost?

Telezjetele přebírá tele(ski)vizi
Tele­zje­te­le pře­bí­rá tele(ski)vizi

Radost z pohybu a krásy zimní přírody může zažít každý.

Není k tomu potře­ba ces­to­vat na dru­hou stra­nu země­kou­le. Není se potře­ba vrhat dolů str­mým žla­bem. Pokud zima poskyt­ne dobré pod­mín­ky, stačí vyra­zit na louky za humna či do našich hor. Do před­hůří Alp a někdy i přímo do nich. Tam si každý, stej­ně jako my, může najít svah úměr­ný jeho dovednostem.

Jestli hned nezačneš rozlévat slivovici, dám Ti do držky!
Jest­li hned nezačneš roz­lé­vat sli­vo­vi­ci, dám Ti do držky!

Nasá­zet na tu samou louč­ku během odpo­led­ne opa­ko­va­ně jednu stopu vedle druhé. 
Pře­jít někte­rý z hře­be­nů s noč­ním biva­kem. Stou­pat půl dne na vrchol za pano­ra­ma­ty 
a po odpo­čin­ku jet hodi­nu dolů pro­slu­ně­ným úbo­čím.  Jedno zda kla­sic­kým sty­lem na lyžích, na snow­bo­ar­du či tele­mar­kem. Jedno v jakém věku, jezdí s námi naše děti a na vrcho­lech se potká­vá­me s aktiv­ní­mi důchodci.

Návštěvníci napříč generacemi
Návštěv­ní­ci napříč generacemi

Tyto chví­le jsme se během našich výle­tů sna­ži­li zachy­tit mobi­lem či kom­pak­tem, které neu­stá­le tahá­me s sebou po kapsách a v podo­bě vel­kých tisků chtě­li něco z té atmo­sfé­ry pře­nést na návštěv­ní­ky výsta­vy. Atmo­sfé­ru jsme při samot­né ver­ni­sá­ži umoc­ni­li pro­mí­tá­ním krát­kých filmů. Děku­je­me všem, kteří jste dora­zi­li a pro­je­vi­li účast svými zví­da­vý­mi dota­zy, na které bra­vur­ně odpo­ví­dal meto­dik naše­ho družstva.

Pro ty, kteří nestih­li výsta­vu navští­vit, zde je gale­rie vysta­ve­ných foto­gra­fií na Flickr

Autor (vpravo) se členy místního fotoklubu
Autor (vpra­vo) se členy míst­ní­ho fotoklubu

Komentáře: 3

 1. JaPonec JaPonec 7. Bře 2018

  Nevím jest­li bychom se spo­leč­ně ksich­ta­ma vešli do tý televize/bedny. Asi ani na výšku – já se ohý­bat nebu­du :-))) Jinak je fajn, že ver­ni­sáž měla úspěch a máte nové zájemce.

 2. Martin Martin 6. Bře 2018

  Výji­meč­ně jsem sli­vo­vi­ci nemohl a tako­vý komen­tář pod fot­kou schy­tám! Ale někdy se stav­te, mám čer­s­tvě vypáleno.

  • Roman Roman Autor | 6. Bře 2018

   Prav­da, jenom prav­da a nic než prav­da. Žes měl s sebou synka nic neznamená ;-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *